Contact Us

Company Address:No.5LonghuLane,Puzhen, Nanjing,

Jiangsu,China

PostCode:210031

Phone.:86-025-85847400

Fax:86-025-58604655

WebSite:http://211.147.25.242/pz