Presses

4,000-ton water press
2,500-ton high energy screw press